Lainan sopimusehdot

MyLender lainan sopimusedot 09/2021


Lainan myöntäminen

Lainan myöntää My Lender Oy (jäljempänä lainanantaja). Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle vähintään 18-vuotiaalle, samassa taloudessa vakituisesti Suomessa asuvalle hakijalle (hakijat jäljempänä yhdessä lainansaaja tai hakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta, ja lainanantaja päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. Lainanantaja myöntää lainan hakijalle ainoastaan, jos lainanantajan tulee luottoharkinnan perusteella siihen lopputulokseen, että lainasopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään lainasopimuksessa edellytetyllä tavalla. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, lainanantaja myöntää lainan ainoastaan, jos lainanantajan tulee luottoharkinnan perusteella siihen lopputulokseen, että hakijat kokonaisuutena todennäköisesti täyttävät lainasopimuksesta johtuvat velvoitteensa lainasopimuksessa edellytetyllä tavalla. Lainanantajalla ei ole velvollisuutta perustella tekemäänsä lainapäätöstä eikä palauttaa hakijan toimittamia liitteitä. Lainanantaja ei vastaa postissa kadonneista tai tietoliikennehäiriöiden vuoksi saapumatta jääneistä hakemuksista tai liitteistä. Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt. Hakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja ne säilytetään lainanantajan rekisterissä koko asiakassuhteen ajan.

Samoin hakija hyväksyy, että hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään lainanantajan rekisterissä koko asiakassuhteen ajan. Lainansaajan henkilötietojen keräämistä, luovuttamista ja muuta käsittelyä on selostettu tarkemmin lainanantajan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa. Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä lainanantajan hyväksymällä tavalla sähköisesti tai muuten. Lainanantajalla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lainanantaja voi myöntää haettua lainaa pienemmän lainan. Sopimus syntyy, kun allekirjoitettu lainasopimus vaadittavine liitteineen on saapunut, lainanantaja on ne hyväksynyt ja maksanut myönnetyn lainan määrän lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai lainansaajan ilmoittamille muiden luotonantajien pankkitileille.

Lainansaajan pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva hakijan oma tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Sopimusehdot hyväksyessään hakija antaa lainanantajalle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin kuulumisen hakijalle sekä lainaan mahdollisesti liittyvien muiden lainojen tiedot. Lainanantaja ei kuitenkaan vastaa siitä, jos lainan maksetun suorituksen jälkeen lainansaajalle tulee maksuja muun luotonantajan
alkuperäiseen luottoon liittyen. Lainanantaja saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille tai rahoitusyhtiölle.
Lainan määrä ja laina-aika

Lainan määrä on lainansaajan valinnan mukaisesti vähintään 500 euroa ja enintään 30 000 euroa. Laina-aika lainan hakuhetkellä on yli kahden tuhannen (2 000) euron lainoille maksimissaan 144 kuukautta ja lainamäärän ollessa alle kaksituhatta (2 000) euroa kaksitoista (12) kuukautta. Hakija ilmoittaa hakemuksessa toivomansa lainasumman ja lyhennysaikataulun. Lainanantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta lainasummaa tai aikataulua. Myönnetyn lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. Korko määräytyy jäljempänä näissä ehdoissa esitetyin tavoin.
Lainan takaisinmaksu

3.1 Lainan takaisinmaksu sovitun maksuohjelman mukaisesti
Hakija sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin näiden sopimusehtojen mukaisesti kuukausittain lainasopimuksen
mukaisina eräpäivinä. Lainansaajalla on vastuu maksun suorittamisesta. Kuukausittain maksetaan erääntyvän lainalyhennyksen ja koron lisäksi muut mahdolliset kohdassa 6. mainitut lainasuhteen hoitamiseen liittyvät maksut ja palkkiot. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, maksujen, palkkioiden ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäljelle jäävä summa lyhentää lainan pääomaa. Mikäli lainansaaja ei peruuta lainasopimusta 14 vuorokauden kuluessa lainanantajan lainapäätöksestä, katsotaan lainansaajan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulukon mukaisesti. Kuukausierä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan. Kuukausierän määrä, lyhennysaikataulu ja kuukausierien lukumäärä ilmenevät lainasopimuksesta.

Lainan sopimusehdot
My Lender Oy, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2714535-7
Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain lainasopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä on päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Asiakas voi muuttaa eräpäivää sopimalla siitä lainanantajan kanssa. Lainanantajalla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 6.) mukainen maksu. Lainansaajalla on mahdollisuus kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa lainanantajan erikseen tekemän harkinnan mukaan, jolloin lainasaajan ei tarvitse suorittaa kyseisenä kuukautena lainasopimuksen mukaista kuukausierää. Tällöin kyseisen kuukauden korot ja kulut sisällytetään seuraaviin kuukausieriin lainan takaisinmaksuaika pidentyessä. Kuukausierä pysyy tästä huolimatta samansuuruisena ja laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaata kuukautta ja korkoa vastaavalla määrällä.
Lainanantajalla on oikeus veloittaa lyhennysvapaan kuukauden myöntämisestä palveluhinnaston (kohta 6.) mukainen maksu. Lyhennysvapaan kuukauden tilinhoitopalkkio sekä mahdolliset lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden ja maksujen veloitukset lisätään lyhennysvapaata kuukautta seuraavan kuukauden maksuerään. Lyhennysvapaata kuukautta on haettava lainanantajalta vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. Lyhennysvapaan kuukauden saaminen edellyttää, että lainansaaja on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. Lainanantajalla on oikeus kieltäytyä lyhennysvapaasta kuukaudesta, mikäli lainansaaja ei ole lyhentänyt lainaa sovitun eräpäiväaikataulukon mukaisesti.
3.2 Lainan ennenaikainen takaisinmaksu Lainansaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko velka. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää lainan pääomaa, eikä vapauta tulevien maksamattomien kuukausierien suorittamisesta niiden sopimuksen mukaisina eräpäivinä siihen asti, kunnes lainan pääoma on kokonaan maksettu. Lainanantaja saa periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, kyseisen lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Mikäli lainansaaja maksaa koko jäljellä olevan lainan määrän takaisin muulloin kuin eräpäivänä, korko lasketaan seuraavaan eräpäivään asti. Tarvittavat tiedot suuremman erän tai koko velan maksamiseksi saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

Peruuttamisoikeus
Lainansaajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti lainanantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun
allekirjoitettu lainasopimus vaadittavine liitteineen on lainanantajan toimesta hyväksytty ja myönnetty lainan määrä on maksettu lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona lainansaaja on saanut sähköisesti tai muulla tavalla kappaleen lainasopimuksesta ehtoineen sekä ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä My Lender Oy:lle kirjallisesti yksilöiden se omalla nimellä ja sopimusnumerolla tai henkilötunnuksella. Peruutetusta lainasta peritään korko ajalta, jolloin se on ollut lainansaajan käytettävissä. Peruutus tulee lähettää lainanantajan osoitteeseen. Lainansaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen, muutoin peruuttaminen raukeaa.

Korko
Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainanantaja on maksanut lainan pääoman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai lainansaajan ilmoittamille muiden luotonantajien pankkitileille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365. Lainasta perittävä korko on aina enintään 20%. Mikäli laina sidotaan viitekorkoon, viitekorkona on kolmen (3) kuukauden Euriborkorko lisättynä marginaalilla. Lainan ensimmäisessä korkojaksossa käytetään lainan hakuhetken viitekorkonoteerausta. Viitekoron arvo tarkistetaan kolmen (3) kuukauden välein vastaamaan tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäisen pankkipäivän kolmen (3) kuukauden Euribor-koron noteerausta. Viitekoron arvon muuttuessa lainan korko muuttuu vastaavasti. Euribor-koron arvon katsotaan kuitenkin aina olevan vähintään nolla. Mikäli Euribor-korkoa ei ole korontarkistushetkellä saatavilla tai sen noteeraaminen lopetetaan, käytetään lähinnä vastaavaa lainamarkkinoilla yleisesti käytössä olevaa viitekorkoa. Kiinteän
koron tai vaihtuvakorkoisissa lainoissa marginaalin tasosta sovitaan lainasopimuksessa. Mikäli viitekorkoon sidotussa lainassa
viitekoron arvo nousee siten, että yllä mainittu koron enimmäismäärä ylittyisi, niin marginaalia alennetaan vastaavasti.

Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut
Lainanantajan on mahdollista periä erinäisiä muita maksuja ja palkkioita, kuten esimerkiksi avaus-, korotus- ja nostopalkkioita tai tilinhoitomaksua kuluttajansuojalain mukaisesti. Näistä maksuista ja palkkioista sovitaan lainasopimuksessa. Lainanantajan tulee ilmoittaa näiden maksujen ja palkkioiden muutoksista pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa.
Maksut ja palkkiot on määritelty kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa. Voimassa oleva palveluhinnasto on saatavissa lainanantajan internetsivuilta www.mylender.fi/hinnasto.

Lainan sopimusehdot
My Lender Oy, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2714535-7
Lainansaaja on velvollinen maksamaan lainasopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun sekä korvaamaan lainanantajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen, maksujen ja palkkioiden perimisestä. Mikäli lainansaajan lainasopimuksen mukainen suoritus viivästyy, lainanantaja on lisäksi oikeutettu perimään viivästyskorkoa näiden lainaehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Oikeus saada maksutta lyhennystaulukko
Lainansaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa lainasopimuksen kuluessa.
Erityiset eräännyttämisperusteet

Maksun laiminlyönti
Lainanantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, mikäli lainansaaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on:
Erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
Erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5)
prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
Koko jäljellä oleva lainasaatava tai
Lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen näiden ehtojen kohdan 8.2 mukaisesti.
Mikäli lainanantaja ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa
erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli lainansaaja maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen
erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.
Sen estämättä, mitä edellä sanotaan viivästyneen maksun määrästä, lainanantajalla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.
Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli lainansaaja osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n säännöksen mukaisen ns. sosiaalisen suoritusesteen johdosta (lainansaajan sairaus, työttömyys tai muu näihin verrattava lainansaajasta riippumaton seikka). Lainansaajan on ilmoitettava sosiaalisesta suoritusesteestä lainanantajalle kohtuullisessa ajassa suoritusesteen ilmettyä.

Lainan eräännyttäminen muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
Mikäli lainansaaja on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin tai lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, on lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine maksuineen takaisin maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle. Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli, lainansaaja asetetaan konkurssiin tai lainansaaja kuolee.

Lainanantajan oikeus vedota eräännyttämisperusteeseen
Kun lainanantajalla on ollut oikeus eräännyttää laina, mutta se ei ole eräännyttänyt lainaa heti perusteesta tiedon saatuaan,
lainanantaja ei ole luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen eräännyttämisperusteeseen. Lainanantajan on ilmoitettava
lainansaajalle kirjallisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa eräännyttämisperusteesta tiedon saatuaan, että lainanantaja ei ole
luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen eräännyttämisperusteeseen.

Lainan eräännyttäminen lainasaajan pyynnöstä
Lainanantajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen ennenaikaisesti maksettavaksi, mikäli lainasaaja pyytää tätä kirjallisesti.

Viivästyskorko
Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen
viivästyskoron mukaisesti, mikäli maksueriä ei suoriteta viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko on aina vähintään yhtä suuri kuin sopimuksen mukainen rahoituskorko edellyttäen, että korkolaissa asetetut muut edellytykset täyttyvät. Mahdolliset muut
perimiskulut veloitetaan erikseen. Lainanantajalla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona
kolmannelle osapuolelle.

Lainan sopimusehdot
My Lender Oy, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2714535-7

Varoitus maksun laiminlyönnin seurauksista
Jos lainansaaja laiminlyö lainasopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, lainanantajalla on oikeus muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää laina heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa
lainasopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Lainan perinnästä aiheutuvista kustannuksista vastaa lainansaaja.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
Lainanantajalla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksun laiminlyönti, joka on kestänyt yli
kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut lainanantajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

Lainasaajan tiedonantovelvollisuus
Lainansaajan on ilmoitettava lainanantajalle välittömästi nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai muiden lainasuhteen hoidon
kannalta tarpeellisten yhteystietojen muutoksista. Mikäli lainansaaja ei ilmoita muutoksista, lainanantaja voi hankkia lainansaajan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset lainansaajalta näiden ehtojen kohdassa 6. olevan palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta. Lainansaajan on annettava lainanantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän lainasuhteeseen vaikuttavia
tietoja, jotka ovat lainanantajalle lainasuhteen kannalta tarpeellisia.

Ilmoituksen tiedoksiantopäivä
Kirjallisen ilmoituksen, jonka lainanantaja on lähettänyt, katsotaan saapuneen vastaanottajalleen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään lainansaajan viimeksi lainanantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Lainanantajan lainansaajan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon lähettämät tekstiviestit katsotaan saapuneen vastaanottajalleen lähettämispäivänä.Ylivoimainen este
Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai työtaistelutoimenpide. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Sopimuksen siirtäminen
Lainanantajalla on oikeus siirtää lainasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle lainansaajaa kuulematta. Lisäksi lainanantajalla on oikeus pantata lainasopimuksen mukaiset saatavansa ja niihin liittyvät oikeutensa kolmannelle lainansaajaa kuulematta. Siirrosta ja panttauksesta on ilmoitettava lainansaajalle. Lainansaaja ei ole oikeutettu siirtämään lainasopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Sopimussuhteeseen sovellettavat kielet
Lainansaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja nämä sopimusehdot suomen kielellä ja lainanantaja sitoutuu käyttämään
sopimussuhteen aikana suomen kieltä.

Oikeus muutoksiin
Lainanantaja voi tehdä näihin sopimusehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia ilmoittamalla niistä lainansaajalle kirjallisesti
vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lainanantajalla on oikeus muuttaa lainasopimuksessa tai näissä ehdoissa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Muutos tulee voimaan lainanantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun lainansaajalle on tiedotettu muutoksesta kirjeitse lainanantajan rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.
Lainan sopimusehdot

My Lender Oy, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2714535-7

Henkilötietojen käsittely
Lainanantaja kerää ja käsittelee lainan hakijan ja lainansaajan henkilötietoja lainanantajan tietosuojaselosteella kuvatulla tavalla. Lainanantajan tietosuojaseloste on saatavissa lainanantajan internetsivuilta https://www.mylender.fi/ehdot/.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos lainansaajan ja lainanantajan väliseen lainasuhteeseen liittyviä erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä
neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa
ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten
rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde).

Kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta www.kuluttajariita.fi löytyvät tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen.
Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei lainansaaja halua nostaa kannetta lainanantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Valvontaviranomaiset
Lainanantajan toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kuluttajaasiamiehen ja kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivuilla www.kkv.fi sekä aluehallintoviraston internetsivuilla www. avi.fi on tarkempia tietoja yhteydenottoja varten. Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteystiedot ovat: Siltasaarenkatu 12 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 505 3000 (vaihde) ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot ovat: Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna, puh. 029 501 6000 (vaihde).

Muut määräykset
Lainasopimuksen tiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lainasopimukseen ja siihen perustuvan luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Lainanantaja: My Lender Oy, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2714535-7, Kotipaikka Helsinki.

Tietosuojaseloste


Laatimispvm 12.5.2021.

Rekisterinpitäjä
My Lender Oy
Pohjoisesplanadi 35 E
00100 HELSINKI

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava
My Lender Oy
Pohjoisesplanadi 35 E
00100 HELSINKI

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

My Lender Oy:n asiakkaita koskevien henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen (lainasopimus) ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen (lainahakemus). Rekisteröityjen henkilötietoja kerätään ja käsitellään My Lender Oy:n rahoituslaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamista varten, kuten rekisteröidyn yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelutapahtumassa, luottokelpoisuuden arviointiin, luotonmyöntöön, luottoreskontran ja perinnän hoitamiseen.

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamista varten.

Yllä mainitun kaltainen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemisen ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisterinpitäjän, ja tämän konsernin, perusteltuun ja oikeutettuun etuun analysoida liiketoimintaansa sekä markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille henkilötietoja hyödyntäen. Tämän oikeutetun edun mukaisesti henkilötietoja käsitellään liiketoiminnan ja asiakkuuksien analysointia ja tilastointia varten. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käyttää myös kolmansien osapuolien, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden, suoramarkkinointitarkoitukseen, johon pyydetään rekisteröidyn suostumusta soveltuvan lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Rekisterinpitäjällä on lisäksi oikeutettu etu anonymisoida henkilötietoja käytettäviksi sellaisia käyttötarkoituksia varten, jotka eivät ole yhteen sovittamattomia edellä mainittujen käyttötarkoitusten kanssa. Anonymisoinnin jälkeen henkilötietoja ei voi enää yhdistää rekisteröityihin, eikä niihin sovelleta tietosuojasääntelyä.

2. Rekisterin tietosisältö
Rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoja luottotuotteiden hakijoista ja asiakkaista:

Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot:

Etu- ja sukunimet
Henkilötunnus
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Kansalaisuus
Siviilisääty
Samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä
Asumistiedot
Asepalvelustiedot
Tieto poliittisesta vaikutusvallasta (politically exposed person, PEP-henkilö)
Tulo- ja menotiedot
Työsuhdetiedot
Pankkiyhteystiedot
Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot

Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat perustiedot:

Nimi
Henkilötunnus
Osoite, jos eri osoite kuin luotonhakijalla
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Ammatti
Työsuhdetiedot
Tulo- ja menotiedot
Myönnettyjä luottoja sekä luotto- ja pankkikortteja koskevat tiedot
Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
Siviilisääty
Kansalaisuus

Hakemusta koskevat tiedot:

Luottotyyppi ja muita luottoa koskevia tietoja
Pankkiyhteystiedot
Maksuhäiriötiedot

Luottosopimustiedot:

 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Haetun ja myönnetyn kulutusluoton tiedot
 • Kulutusluoton lisäpalvelut (kuten Maksuturvavakuutus) alkamis- ja irtisanomispäivineen
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 • Rekisteröidyistä kerätään henkilötietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä.

Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Asiakastieto Oy:n tai Dun & Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä (myös ns. politically exposed person, PEP)
 • Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyvät kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat luottolaitokset
 • Väestötietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Luotonhallinnan ja maksukyvyn arvioinnin palveluyrityksistä (Lowell, Kreditz)
 • Muilta rahoituslaitoksilta
 • Rekisteröidyn työnantajalta
 • Tietojen luovutus
 • Rekisterinpitäjä käyttää palvelujensa tuottamisessa erilaisia palveluntarjoajia, joille rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa palveluiden ja tehtävien toteuttamiseksi. Tällaisia palveluntarjoajia ovat rekisterinpitäjän laskutus- ja perintäpalvelujen tarjoajat.

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Lisäksi rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille näiden suoramarkkinointia, markkinatutkimuksia sekä markkinointikilpailujen järjestämistä varten, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille näiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa yritys- ja liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä mahdollisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

Muilta osin henkilötietoja luovutetaan lainsäädäntöön perustuen taikka rekisteröidyn suostumuksella.

3. Tietojen siirrot EU/ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle.

4. Rekisterin suojaus
Henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilötietoihin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Koko rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisteröityjen henkilötietoihin.

5. Automaattinen päätöksenteko
Rekisterinpitäjä hyödyntää automaattista päätöksentekoa osana lainanhakemusprosessiaan arvioidessaan hakijan luottokelpoisuuden ennen luottosopimuksen tekemistä. Arviointi tehdään mm. kuluttajan tuloja ja menoja sekä muita taloudellisia olosuhteita koskevien tietojen perusteella. Rekisterinpitäjä käyttää luottopäätöksenteon apuna pisteytysmallia (credit scoring) laskiessaan luotonhakijan antamien hakemustietojen perusteella luotonhakijan luottoriskiä, jossa pistemäärä (credit score) kuvaa hakijan luottokelpoisuutta. Pisteytykseen perustuvan luottokelpoisuuden arvioimisen ohella myös seuraavat tekijät vaikuttavat luottosopimuksen solmimista koskevaan päätöksentekoon:

Hakijan muiden lainojen kokonaismäärä ja kuukausimenot
Hakijan tulot
Hakijan maksukykyarviointi
Hakijan aiempi maksukäytös
Hakijan vakituinen osoite Suomessa
Rekisterinpitäjä hyödyntää ulkoisia rekistereitä sekä luotonhakijan aiempia maksukäytöstietoja päätöksenteossaan, kuten:

Hakijan itsensä antamat tiedot
Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä
Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri
Bisnode Finland Oy:n Soliditet-henkilöluottotietorekisteri
Väestötietojärjestelmä
My Lender Oy:n asiakasrekisteri
Hakijan työnantajalta saatu tieto
Fonecta (puhelinnumero)

6. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Siltä osin kuin profilointi liittyy automaattinen päätöksentekoon (kts. kohta 10), joka on välttämätöntä hakijan ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa varten, rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa profilointia tai automaattista päätöksentekoa. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus esittää kantansa tai riitauttaa automatisoitu päätös sekä vaatia päätöksen manuaalista läpikäyntiä rekisterinpitäjän toimesta.

Rekisteröity voi esittää vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 18 mukaisesti, jonka täyttämisestä rekisterinpitäjä voi kieltäytyä laissa säädetyin perustein.

7. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä rekisteröityä koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

8. Rekisteröidyn oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

9. Rekisteröidyn oikeus tietojen siirtoon
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10. Rekisteröidyn valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

12. Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 19 mukaisesti.

13. Tietojen säilyttäminen
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai anonymisoidaan heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen taikka rekisterinpitäjälle lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

14. Hakijan henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee lainahakemuksen tekijän henkilötietoja aktiivisesti lainanhakuprosessin ajan. Positiivisen lainapäätöksen johdosta henkilötiedot siirretään rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin. Kielteisen lainpäätöksen saaneen hakijan henkilötiedot jäävät rekisterinpitäjän passiiviseen säilytykseen, jossa niitä säilytetään 5 vuotta lainapäätöksestä. Tänä aikana tietoja käytetään ainoastaan hakijan tulevien hakemusten arviointiin sekä arviointikriteerien kehittämiseen.

15. Asiakkaan henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja aktiivisesti lainasuhteen keston ajan. Lainasuhteen aikana rekisterinpitäjä ylläpitää henkilötietoja ja poistaa tarpeettomia tietoja säännöllisin väliajoin. Lainsuhteen päättymisen jälkeen henkilötiedot jäävät rekisterinpitäjän passiiviseen säilytykseen, jossa niitä säilytetään 5 vuotta velkasuhteen päättymisestä. Tänä aikana tietoja käytetään ainoastaan hakijan tulevien hakemusten arviointiin sekä arviointikriteerien kehittämiseen.

Edellä mainittujen säilytysaikojen päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tietoja portaittain soveltuvan lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti, kuten kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain mukaisesti 10 tai 6 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä sekä asiakkaan tuntemista koskevia tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla 5 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Henkilötietojen säilyttämiseen liittyvät lakisääteiset rajoitteet eivät sovellu anonymisoituun tietoon ja sen säilyttämiseen.

16. Yhteydenotot
Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

My Lender Oy:n internet-sivuston käyttöehdot


Käydessäsi näillä My Lender Oy:n (jäljempänä MyLender) internet-sivuilla (jäljempänä Sivusto) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Sivustoa tai Sivustoon liittyviä muita sivuja taikka Sivustolla esitettyä aineistoa ja sisältöä (jäljempänä Aineisto). Eri asiakirjat ja Sivuston osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Yksityisyyden suoja

MyLender noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Sivustolla asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet

Voimme kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujemme käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Voimme myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Käyttäessäsi sivustoja selaimesi saattaa tallentaa koneellesi lähettämämme pienen tiedoston, jota kutsutaan evästeeksi (Cookie). Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi tietokoneen sekä tiettyjä ko. koneeseen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Tällä tavalla MyLender kerää tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään kehittääkseen palvelujaan edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit mahdollisesti muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet koneeltasi. Huomaa, että estäessäsi evästeiden käytön et ehkä näe MyLenderin Sivustoa ja Aineistoa oikein. Käytämme myös kaupallisia evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa sinulle markkinointia muilla verkkosivustoilla. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet kasvattamaan kuluttajien tietoisuutta sekä kehittämään vastuullisia liiketoiminnan ja tiedonhallinnan käytäntöjä. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet huolehtimaan sinun henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä. Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme tietojesi luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja oikeellisuuden. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu henkilötietolainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä noudattaen.

Tallennetut tiedot

Kun annat meille tietojasi ottaessasi yhteyttä tai esimerkiksi ladatessasi esitteitä, tallennamme tiedot, jotta voimme tarjota sinulle parempaa palvelua. Tämän lisäksi säilytämme tallennetut tiedot mm. ostohistoriastasi ja siitä, mitä palveluitamme olet käyttänyt tai tilannut. Tietojasi voidaan säilyttää ja käyttää seuraaviin tarkoituksiin: kirjanpito, laskutus ja tilintarkastus, tilasto- ja markkinointianalyysi, kanta-asiakastoiminta, järjestelmän testaus, ylläpito ja kehittäminen, asiakaskyselyt ja asiakassuhteet. Lisäksi voimme käyttää tietoja apunamme tulevissa kanssakäymisissä kanssasi, esimerkiksi tunnistamalla erityistoiveesi. Jotta tämä olisi mahdollista, saatamme jakaa tietojasi seuraavien tahojen kesken: tiedonkäsittely-yritykset, hallinto- ja lainvalvontaviranomaiset, seulontapalveluiden tarjoajat. Nämä tahot voivat säilyttää tietojasi soveltuvien lakien mukaisesti. Emme käytä tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

Immateriaalioikeudet

Sivusto sekä Aineisto ovat MyLenderin ja/tai sen lisensoijien omaisuutta. Sivustoa ja Aineistoa suojataan tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja toiminimioikeuksien sekä muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön perusteella.

Ellei jäljempänä toisin todeta, Sivuston sekä Aineiston julkaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on kielletty ilman MyLenderin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttämällä Sivustoa sitoudut olemaan kopioimatta, jakamatta, välittämättä tai muuttamatta Sivustoa ja Aineistoa sekä olemaan luomatta niiden avulla jatkokehitettyjä teoksia. MyLender myöntää oikeuden käyttää Sivustoa ja Aineistoa henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen katselutarkoitukseen. Lisäksi lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen aineistojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Sivuston sisältö ja vastuunrajoitukset

MyLender pidättää oikeuden muuttaa Sivustoa ja Aineistoa sekä sulkea ne Sivusto tahansa. Sivusto ja Aineisto toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan, eikä MyLender anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta Sivuston ja Aineiston oikeellisuudesta, luotettavuudesta, tarkkuudesta tai soveltumisesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. MyLender ei myöskään takaa, että Sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi.

MyLender ei vastaa Sivuston käytöstä, sivuston käytön keskeytymisestä tai Aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan keskeytymisen, tietokoneelle aiheutuneen vahingon, tietokoneeseen asennettujen tietojen häviämisen tai ajanhukan aiheuttamat vahingot. MyLender ei ole vastuussa mistään Sivuston tai Aineiston aiheuttamista epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista. MyLender ei vastaa näillä Sivustolla sijaitsevien tai Sivustolla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten sivuista tai niillä olevista tiedosta.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttajan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei kuluttaja-asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

This web site is only intended for My Lender Oy Oy customers with residence in Finland. The services provided are only intended for the benefit of the residents of Finland. Requests or applications from other countries will not be processed or answered. Disputes should be settled by Finnish court. Finnish law should be applied on all contracts closed on-line via this site.

MyLender lainatuotteiden yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Tähän tiedotteeseen on koottu etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palvelun tarjoajasta:
My Lender Oy
Pohjoisesplanadi 35 E
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2714535-7

My Lender Oy:n asiakaspalvelu tapahtuu sähköisten kanavien kautta ja puhelimitse. My Lender Oy tarjoaa palveluitaan myös Online-verkkopalvelussaan. Asiointi voi edellyttää verkkopankkitunnuksilla tapahtuvaa tunnistamista.

My Lender Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin luotonantajista (luotonantajarekisteri).

Tuotteiden pääominaisuudet

MyLender laina on 500 – 30 000 euron suuruinen vakuudeton kulutusluotto. MyLender lainaa koskevat tiedot löytyvät Internet-sivuilta (www.mylender.fi). My Lender Oy perii lainasta lainasopimuksen mukaisen koron, kuukausittaisen tilinhoitomaksun sekä lainasuhteen perustamismaksun. My Lender Oy:n on myös mahdollista periä erinäisiä maksuja ja palkkioita kuluttajansuojalain mukaisesti. Muut lainatuotteiden hinnat ovat nähtävillä Internet-sivuilla (www.mylender.fi).

Peruuttamisoikeus

Hakijalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa My Lender Oy:n ja kuluttajan välisen lainasopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona hakija on saanut kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 17 tai 45 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimuksen peruuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti My Lender Oy:lle. Luotosta peritään kertakorvauksena todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto
on ollut kuluttajan käytettävissä.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti My Lender Oy:n asiakaspalveluun, puh. 010 323 7200

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa My Lender Oy:lle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos My Lender Oy:n ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus, ellei lainansaaja halua nostaa kannetta lainanantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla
ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi osakkeita, osuustodistuksia tai obligaatioita koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi.